• English (United States)
 • English (Canada)
 • English (UK)
 • Español
 • Francais
 • Italiano
 • Danske
 • Svenska
 • Polski
 • Deutsch
 • Nederlands
 • Português
 • 简体中文

Zgodność z Przepisami BHP


Stosowanie kolorowych taśm DuraStripe ułatwi Wam szybsze i tańsze stosowanie się do przepisów BHP!
Przepisy dotyczące Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy nakładają na wszystkie przedsiębiorstwa obowiązek kolorowego oznakowania urządzeń do zapewnienia bezpieczeństwa, sprzętu ochrony, obszaru lokalizacji i informowania o potencjalnych zagrożeniach. Oznakowanie powinno być spójne w całym zakładzie. Poniżej prezentujemy odpowiednie zastosowanie taśm kolorowych DuraStripe:

Niebieska Taśma DuraStripe Safety 

Wyznacza obszary, w których należy zachować szczególną ostrożność, podczas uruchamiania, przenoszenia urządzeń do naprawy. Oznakowanie wskazujące na obszary, w których należy zachować szczególną ostrożność powinny mieć niebieskie tło.

 Przykłady użycia taśmy niebieskiej:
Kotły, windy, piece, kadzie, osłony materiałów ochronnych dla zapobiegania lub ograniczania zagrożeń wynikłych z użytkowania materiałów niebezpiecznych (innych niż gaszenie pożarów)

 

Biało - Czarna Taśma DuraStripe Safety 

Służy do znakowania obszarów gospodarowania i wzmożonego ruchu.

Przykłady zastosowań taśmy biało - czarnej:
Miejsca przecinania się tras, ścieżek, nieuzbrojone powierzchnie na obszarach występowania urządzeń awaryjnych, znaki kierunkowe, schody, ślepe zaułki korytarzy

 

Czerwona Taśma DuraStripe Safety

Identyfikuje sprzęt ochrony przeciwpożarowej. Ponadto oznacza "zagrożenie" i "stop."

Przykłady użycia taśmy czerwonej:
gaśnice, alarmy przeciwpożarowe, koce, pojemniki z płynami łatwopalnymi, hydranty , środki ochrony przeciwpożarowej oraz instalacje tryskaczowe.

 

Pomarańczowa Taśma DuraStripe Safety 

Służy do oznakowania niebezpiecznych części maszyn lub instalacji elektrycznych, które mogłyby ulec uszkodzeniu a kontakt z nimi grozi porażeniem prądem.

Przykłady użycia taśmy pomarańczowej:
na osłonach, wystających rogach, przyciskach bezpieczeństwa, osłonach przewodów.

 

Żółta Taśma DuraStripe Safety

Służy do oznakowania obszarów niebezpiecznych, ze względu na występowanie sprzętu, który może spaść, zderzyć się ze sobą lub zakleszczyć

Przykłady użycia taśmy żółtej:
Oznakowanie przedmiotów zwisających z sufitów, ścian, stopni schodów, filarów, kolumn i stanowisk, wystających krawędzi ścian i podwyższeń, poręczy, barierek, znaków ostrzegawczych, instalacji, która jest używana do transportu materiałów niebezpiecznych, łatwopalnych, toksycznych, trujących, żrących, wysokiej temperatury

 

Zielona Taśma DuraStripe Safety

Służy do oznakowania obszarów i wyposażenia związanego z udzielaniem pierwszej pomocy.

Przykłady użycia taśmy zielonej:
Miejsca lokalizacja apteczek, maski gazowe i nosze, tablice z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, prysznice (natryski) bezpieczeństwa, znaki bezpieczeństwa, instalacje przenoszące materiały bezpieczne, nie trujące, niepalne, o  temperaturze umiarkowanej, materiały o niskim ciśnieniu takie jak woda pitna, syropy i glikole.

 

Purpurowa Taśma DuraStripe Safety 

Służy do oznakowania obszarów z zagrożeniem promieniowania.

Przykłady użycia taśmy purpurowej:
Pojemniki przeznaczone na radioaktywne odpady lub materiały niebezpieczne, stanowiące zagrożenie dla środowiska, odblaskowy pomarańcz lub pomarańczowo-czerwony, przede wszystkim litery lub symbole w kontrastującej kolorystyce.

 

Oznakowanie Kształtami i Znakami DuraStripe 5S 

Oznakowanie kształtami i znakami typu DuraStripe 5S są idealnym narzędziem aby wesprzeć realizację 5S lub Six DuraStripe Shapes i Signage są łatwe w montażu i dopasowaniu, wystarczy oderwać i przykleić, a ich zastosowanie pozwoli na oszczędność czasu i środków przeznaczonych na tradycyjne malowanie powierzchni.

 

Ergomat Infinity

 

IDENTYFIKACJA ZAWARTOŚCI SYSTEMÓW ODPROWADZAJĄCYCH (rury i podajniki rurowe) W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH -  OGÓLNE WYTYCZNE:

Instutucja ustalająca normy techniczne obowiązujące w U.S.A - The American National Standard “Scheme for the Identification of Piping Systems” - System i Sposoby Identyfikacji Rur przedstawił jasne i czytelne wytyczne dla uyżywania odpowiednich kolorów podczas oznakowywania kolorami.

Poniżej prezentujemy niektóre z ogólnych wytycznych:

 • Rury są zdefiniowane jako przewody do transportu gazu, cieczy lub tworzyw sztucznych.
 • Wytyczne nie dotyczą rur zakopanych w ziemi lub przewodów elektrycznych
 • Opis zawartości jest nadrzędny, natomiast stosowanie kolorów podrzędne
 • Zawartość systemu rurociągów jest opisana w legendzie z podaniem nazwy zawartości w postaci pełnej lub skróconej.
 • Strzałki są używane do wskazania kierunku przepływu.
 • Legendy umieszcza się blisko zaworów i blisko  zmian w kierunkach, gałęzie, tam gdzie rury przechodzą przez ściany lub podłogi,
 • Identyfikacja może być dokonana za pomocą użycia taśmy.
 • Kolor może być użyty do identyfikacji charakterystycznych właściwości treści przedstawionych w poniższej tabeli za pomocą kolorów bezpieczeństwa wymienionych powyżej.

KOLORYSTYKA  I KLASYFIKACJA MATERIAŁÓW  (LEGENDA): 

Materiały niebezpieczne
Łatwopalne, wybuchowe - Czarny / Żółty
Aktywne chemicznie, toksyczny - Czarny / Żółty
Maksymalne ciśnienie - Czarny / Żółty
Maksymalne temperatury - Czarny / Żółty
Radioaktywne - Fioletowy / Żółty
 
 
Materiały o niskim stopniu zagrożenia
Płyny lub mieszanki płynów- Zielony / Czarny
Gazy lub mieszanki gazów - Niebieski / Biały  

Materiały do walki z ogniem
Woda, piana, CO2, itd.,. - Czerwony / Biały

 

Dostępne tylko z DuraStripe ... Ścieżki Ruchu dla Pieszych / Chodniki!

DuraStripe Walkways

Według wymagań prawnych przejścia i korytarze powinny być odpowiednio oznakowane. Chodniki Peel-&-Stick oferują szybkie i niedrogie rozwiązania polegające na zabezpieczeniu obszarów gdzie odbywa się  ruch pieszych i ciężki ruch kołowy.

Chodniki DuraStripe są dostępne w 10 jednolitych kolorach lub 3 kolorach Hazard Striping. 

Żródło: The Occupational Safety and Health Administration, Labor, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 29 § 1910.144 Safety color code for marking physical hazards; and ANSI (American National Standards Institute) American National Standard “Scheme For The Identification of Piping Systems” A13.1-1975 published by the American Society of Mechanical Engineers.

 
Clearance (North & South America Only)